Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Lương Nhật Duy

18:30 - 21:00
06/12/2021

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên

Nguyễn Tuyến

Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Giảng viên

Lê Bách

Giảng viên

Trần Hồng Lộc Định [an tiêm]

Giảng viên

Triệu Quảng Khanh

18:30 - 21:00
12/10/2021

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên

Châu Long

Giảng viên

Cáo Yurii

19:00 - 21:00
05/10/2021

Khoá học Photoshop Basic

Giảng viên

Thành Nguyễn

Cảm nhận từ học viên